Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IF Kville
Glädje, Gemenskap, Utveckling, Trygghet - För alla
Medlems- och aktivitetsavgifter 2019

Medlemsavgifter

Familj (ange namn och personnummer för samtliga i familjen): 900 kr
Aktiv (barn, ungdom, junior, senior, veteran och motion:) 500 kr
Stödmedlem (samt tränare och styrelsemedlem): 100 kr 

Medlemsavgiften går till kanslipersonal, hallhyra (Björlanda), inköp av material, utbildning, tränarplagg, tränararvoden, tävlingsavgifter, möten mm.


Fullständigt personnummer (10 siffror) måste anges för samtliga medlemmar (vid familjemedlemskap samtliga familjemedlemmar, även de som inte är aktiva i föreningen), annars räknas man inte som medlem enligt Riksidrottsförbundets (RF) regler.


Antalet medlemmar i respektive förbund (samtliga friidrottsföreningar är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet) avgör vilka anslag olika idrotter får, och därmed vilka möjligheter som erbjuds för utövande av idrotten ifråga (arenor, hallar, bidrag mm). Antalet medlemmar i respektive friidrottsförening har även betydelse för olika bidrag som utbetalas, och är inte minst viktigt i vår dialog med Göteborg Stad angående ny arena på Hisingen och för de träningstider vi önskar på befintliga anläggningar. Antalet medlemmar är således i allra högsta grad viktig för IF Kvilles möjligheter att erbjuda en bra verksamhet för våra medlemmar. Välj därför gärna familjemedlemskap!


Observera att avgifterna mailas ut.


Aktivitetsavgifter

Utöver medlemsavgiften erläggs en aktivitetsavgift för samtliga aktiva. Denna avgift skall främst täcka kostnader för tränare och tävlande. Om man tränar på egen hand och inte tävlar kan man absolut nöja sig med att vara med i gruppen "motionsfriidrott" och bara betala för medlemskap:

Aktiva födda 2007-2012: 700 kronor
Aktiva födda 2005-2006: 800 kronor
Aktiva födda 2000-2004: 900 kronor
Aktiva födda 1999 och tidigare: 1.100 kronor


För träning i andra lokaler än Björlanda Friidrottshall för vilka externa kostnader tillkommer (som Friidrottens Hus), löser den aktive med hjälp av klubben lämpliga träningskort. Avgifterna faktureras ut under januari samt för nya grupper september/oktober.


Fakturor mailas ut i januari, alternativt när man börjar.


Funktionärstillfällen

Genom att anordna eller delta som medarrangör vid olika arrangemang skapar föreningen intäkter som används för att ge största möjliga nytta i verksamheten. Som medlem i IF Kville hjälper vi till som funktionärer vid dessa arrangemang.

För 2019 gäller nedanstående:

1. Alla aktiva medlemmar mellan 7-14 år, samt aktiva veteraner, ställer upp som funktionärer vid minst två tillfällen per år. Från 15 år = 5 uppdrag/år.

2. För barn och ungdomar yngre än den av arrangörens fastställda lägsta ålder för funktionärer gäller att förälder (eller annan vuxen) skall utföra funktionärsuppdraget:

a.  I familjer med två eller fler barn krävs tre funktionärstillfällen

b. Om den aktive börjar träna efter den 1:a juli så är funktionärskravet endast en gång oavsett ålder

c. Tränare hjälper till vid Kvilles Vårtävling i den mån man kan (befriade från övriga funktionärstillfällen)

3. Funktionärsanmälan sker via länk (knappen Funktionärsanmälan) på föreningens hemsida (www.ifkville.se). Först till kvarn. Varje arrangemang kräver olika många funktionärer. När funktionärspoolen för att arrangemang är fullt får funktionären välja annat arrangemang. Dvs var ute i god tid så får du önskat arrangemang.

4. Görs ingen anmälan kommer den aktive bli tilldelad sina uppdrag. Om medlemmen ej fullgjort sina uppdrag under året så får denne betala 800kr/funktionärsuppdrag. Detta eftersom klubben annars behöver köpa in funktionärer för 500kr-700kr/funktionär.

5. Information om arrangemanget skickas ut till anmälda funktionärer i god tid.

6. Vid förhinder är det funktionären som ansvarar för att hitta en ersättare för sitt tilldelade funktionärsuppdrag. Om detta inte görs erläggs en avgift på 800kr per missat tillfälle.

Erlägg årets medlems- och träningsavgifter snarast möjligt då fakturan kommer (licens- och försäkringsfråga). Om ni inte får någon faktura hör ni av er till kansliet.

 

§17 IF Kvilles Stadgar

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Familjemedlemskap innebär en rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


Varmt välkommen till ett nytt friidrottsår med IF Kville!

 
Samarbetspartners